Poziom Wsparcia


Od 01 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8

Do wniosku dołącza się:

  1. kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,
  2. kopię posiadanego orzeczenia (PZON, WZON, ZUS, KRUS, MON, MSWiA) – jeśli dotyczy.
  3. dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w art. 6b ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeżeli dotyczy.
  4. upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – jeżeli dotyczy.

UWAGA. W przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia należy wskazać wyłącznie jedno wybrane przez siebie orzeczenie. Okres ważności wskazanego orzeczenia będzie podstawą do wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na ten okres, nie dłuższy jednak niż 7 lat.

Wniosek można złożyć:

  • bezpośrednio w Wojewódzkim Zespole w Gorzowie Wlkp.,
  • tradycyjną drogą pocztową na adres Wojewódzkiego Zespołu w Gorzowie Wlkp.,
  • elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (więcej szczegółów pod numerem tel. 95 785 14 47) albo – za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że powiatowy zespół zobowiązany jest przekazać wniosek do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni i nie zajmuje się merytorycznie wydaniem decyzji.