Karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu przyjmuje płatności kartą płatniczą za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.

Wnioski o wydawanie karty parkingowej należy składać osobiście w siedzibie zespołu
(ul. Szprotawska 28, 68-100 Żagań)

Istnieje możliwość opłacenia karty parkingowej tradycyjną drogą, tj. poprzez internetowy przelew bankowy, na poczcie lub w banku.

Dane, na które należy wpłacać środki za wydanie karty parkingowej to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 68-100 Żagań, ul. Śląska 1
Rachunek: 64 1020 5460 0000 5602 0128 0437

z dopiskiem „karta parkingowa”


W celu wyrobienia karty parkingowej należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie karty parkingowej,
 2. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 4. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – oryginał do wglądu.

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia, a w przypadku orzeczeń wydanych na stałe karę parkingową wydaje się na okres 5 lat.

Prosimy zapoznać się z dokumentem „Zasady wydawania kart parkingowych”


Druki wzorów dokumentów do pobrania


Informacja dla osób ubiegających się o wymianę karty parkingowej w związku z wejściem ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Od 01 lipca 2014 r. kartę parkingową wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie: 1) orzeczenia o niepełnosprawności, 2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art.6b ust. 3 pkt 9 cyt. ustawy otrzymuje brzmienie: „9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku,) 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).”

Od 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Na mocy art. 17 pkt 2 tej ustawy katalog osób uprawnionych do uzyskania karty parkingowej rozszerzono o osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Osoby, które do tej pory otrzymały karty parkingowe na podstawie orzeczeń innych organów (ZUS, KRUS), lub orzeczeń powiatowego zespołu wydanych przed 01.01.2002 r. nie zawierających zapisu odnośnie spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 – Prawo o ruchu drogowym, chcąc ubiegać się o ponowne wydanie karty parkingowej będą musiały złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub do ulg i uprawnień na podstawie orzeczenia innego organu.

Karty parkingowe będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówkom na okres 3 lat zgodnie z zapisem art.8 ust.5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.


W celu ubiegania się o wydanie karty parkingowej należy:

 1. Dołączyć:
  • wniosek o wydanie karty parkingowej,
  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty (opłatę za wydanie karty parkingowej należy dokonać w urzędzie pocztowym, w banku lub przelewem bankowym na wskazany poniżej nr konta bankowego).
 2.  Przedstawiać oryginał uprawomocnionego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w lub stopnia niepełnosprawności.
 3. Wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości.
 4. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście w Powiatowym Zespole z wyjątkiem:
  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.