Orzeczenia


Pamiętaj !

Do wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego koniecznie dołącz dokumentację medyczną z leczenia w kserokopii.

Druki wzorów dokumentów do pobrania


Документи, необхідні для винесення судового рішення (dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia):

  1. – заява з проханням видати судове рішення, заповнена громадянином України (wniosek o wydanie orzeczenia wypełniony przez obywatela Ukrainy),
  2. медична довідка про стан здоров’я, видана лікарем (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza),
  3. медична документація, що підтверджує лікування (наприклад, лікарняні карти, УЗД, рентген, опис аналізів, медичні висновки, психологічні висновки). Якщо у вас немає медичних документів польською мовою, але є документація українською, її повинен перекласти польською мовою присяжний перекладач (dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie, np. karty ze szpitala, USG, RTG, opisy badań, opinie lekarskie, opinie psychologiczne). Jeżeli nie masz dokumentów medycznych w języku polskim, a posiadasz dokumentację w języku ukraińskim to musi być ona przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego),
  4. рішення про надання номера PESEL (decyzja o przyznaniu nr PESEL),
  5. дійсний документ, що посвідчує особу (наприклад, проїзний документ, паспорт, посвідчення особи) (ważny dokument tożsamości, np. dokument podróży, paszport, dowód osobisty),
  6. заява з твердженням з якого моменту перебуває особа на території Польщі і до якого часу вона хоче тут залишитися (oświadczenie od kiedy osoba przebywa w Polsce i do kiedy chce tutaj pozostać).

Informacje o orzeczeniach


Posiadanie orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala osobie niepełnosprawnej korzystać z różnego rodzaju form pomocy lub uprawnień np.: – w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych), podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy), – z ulg np. podatkowych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych, abonamentu telefonicznego (na podstawie odrębnych przepisów), – z możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej, – z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osobie, – z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, – z ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, – z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń wypłacanych przez instytucje pomocy społecznej.


Zespoły orzekające wydają orzeczenia o: – niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, w przypadku naruszenia sprawności fizycznej lub psychicznej o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu powodującego konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. – znacznym stopniu niepełnosprawności dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. – umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, – lekkim stopniu niepełnosprawności dla osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się rekompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne, – wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających już prawomocne orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.


Przy orzekaniu o niepełnosprawności osób do 16 roku życia bierze się pod uwagę: – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, – ocenę stanu zdrowia wystawioną po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika. Zawiera ona opis przebiegu choroby, wyniki leczenia, rehabilitacji, rozpoznanie choroby zasadniczej i współistniejących, rokowania przebiegu choroby oraz ograniczenia, z jakimi w życiu codziennym spotyka się dane dziecko, w porównaniu do rówieśników o pełnej sprawności psychicznej i fizycznej organizmu, – możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne środki medyczne.


Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, bierze się pod uwagę: – zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego opisujące stan zdrowia, – rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, – ocenę stanu zdrowia wystawioną po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania. – wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje, – możliwość przywrócenia zdolności do zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe, – ograniczenia danej osoby w samodzielnej egzystencji i uczestniczenia w życiu społecznym, – możliwość poprawy samodzielnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.


Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia. W orzeczeniach o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień zawarte są symbole niepełnosprawności odzwierciedlające rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.