Karty parkingowe

Prosimy zapoznać się z dokumentem „Zasady wydawania kart parkingowych”


Druki wzorów dokumentów do pobrania


Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę w wysokości 21 zł za kartę parkingową:
64 1020 5460 0000 5602 0128 0437

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań
Bank PKO BP
z dopiskiem „karta parkingowa”


Informacja dla osób ubiegających się o wymianę karty parkingowej w związku z wejściem ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Od 01 lipca 2014 r. kartę parkingową wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie: 1.orzeczenia o niepełnosprawności, 2.orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 3.orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art.6b ust. 3 pkt 9 cyt. ustawy otrzymuje brzmienie: „9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku,) 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).”

W związku z powyższym osoby, które do tej pory otrzymały karty parkingowe na podstawie orzeczeń innych organów (ZUS, KRUS), lub orzeczeń powiatowego zespołu wydanych przed 01.01.2002 r. nie zawierających zapisu odnośnie spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 – Prawo o ruchu drogowym, chcąc ubiegać się o ponowne wydanie karty parkingowej będą musiały złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub do ulg i uprawnień na podstawie orzeczenia innego organu. Karty parkingowe będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat a placówkom na okres 3 lat zgodnie z zapisem art.8 ust.5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.


W celu ubiegania się o wydanie karty parkingowej należy:

 1. Dołączyć:
  • wniosek o wydanie karty parkingowej,
  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty (opłatę za wydanie karty parkingowej należy dokonać w urzędzie pocztowym, w banku lub przelewem bankowym na wskazany poniżej nr konta bankowego).
 2.  Przedstawiać oryginał uprawomocnionego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w lub stopnia niepełnosprawności.
 3. Wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości.
 4.  Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście w Powiatowym Zespole z wyjątkiem:
  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.